Política de Qualitat

SATISFER ELS REQUISITS DEL CLIENT AMB UN SERVEI ÀGIL, DIRECTE I DE QUALITAT

Per tal de garantir la confiança dels nostres clients, treballarem en els següents àmbits:

  • Satisfacció de les necessitats i expectatives del client.
  • Concreció dels procediments a seguir en tots els departaments.
  • Delimitació correcta de les funcions, responsabilitats i relacions entre el personal que les realitza, dirigeix i/o verifica incidint, d’aquesta manera, en la Qualitat.
  • Precisió d’objectius anuals per a la millora empresarial i seguiment dels mateixos.
  • Clara definició dels requisits aplicables als nostres productes i serveis, per garantir un servei eficaç.
  • Orientar l’estratègia cap a la millora continua dels processos.
  • Anàlisis de les desviacions detectades per aprendre d’elles i evitar llur repetició.
  • Anàlisi de riscos com a eina preventiva eficaç.

Amb el Sistema de Gestió de la Qualitat volem definir permanentment la personalitat de l’empresa i assolir distingir-nos respecte de la competència per la major satisfacció dels nostres clients, conseqüència de la nostra eficiència i plataforma que ens mantindrà en la millor disposició per detectar, planificar i concretar canvis que el mercat ens demandi.

Els requisits que el Sistema de Gestió de Qualitat estableix per a totes les àrees de l’empresa, són identificats en processos que es documenten a través de manuals, procediments i registres, formant un sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma UNE-EN-ISO 9001/2015 , en la Directiva 2014/33/UE mòdul D annex XII i la seva transposició al RD203/2016, i en el RD 88/2013 , en particular a la ITC AEM1, Annex IV.

Tots tenim el deure de conèixer i aplicar la documentació referent a les nostres responsabilitats.

Per complir aquesta Política, és imprescindible la col·laboració de tot el personal de l’empresa, que ha de conèixer-la, entendre-la i aplicar-la. Per assolir-ho és necessari el convenciment en la necessitat d’assumir-la i d’optimitzar el servei al client a través de l’esforç constant i rigorós.

La política de qualitat es donarà a conèixer a totes les parts interessades.

Gerència delega en el Responsable de Qualitat la gestió del Sistema de Qualitat implantat.

Jordi Sarrats
Gerent.

7 de Maig de 2018